@

@ @

The extent of glass viscometers.


Manufacturer
OPT CORP.

933-120, Shikawatashi, Yotsukaido-Shi,
Chiba-Ken, 284-0003 Japan
E-mail: well@optkigyo.com
URL: http://www.newman-tech.co.jp/opt/

Selling Agency
NEWMAN-TECH CORP.

151-5, Owada, Yochiyo-Shi, Chiba-Ken,
276-0045 Japan
Tel: +81-47-484-9426                        Fax: +81-47-484-9427
E-mail: info@newman-tech.co.jp